İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Özetleri

 

İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Listesi
 
Adı-Soyadı Tez Danışmanı / Eş Danışman Anabilim Dalı / Programı Tez Başlığı Mezuniyet 
Tarihi
Tez Özeti
Yunus EROL Öğr.Gör.Dr. Meral ARIK TOPRAK İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Stratejik Yönetimde Swot Analizi ve Bir İşletmede Uygulanması 14.01.2019
Gamze İrem ERENER Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha BİLİŞİK İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Hizmet Kalitesinin Serqual Ölçeği İle Ölçülmesi : Bir Catering Firması Üzerinde Bir Çalışma 14.01.2019
Merve Ece ULU Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli İstanbul’da Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Fakülteleri Bünyesinde Çalışan Bölüm Başkanlarının, Göreve Uyum Süreçlerinde Yaşadıkları 
Sorunlar ve Baş Etme Yöntemleri
14.01.2019
Hilal DEMİREL HAZAN Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 07.01.2019
Betül KOÇAK Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) ile ilgili Görüşleri ve Baş Etme Yöntemleri 02.01.2019
İsmail SUNA Dr. Öğr. Üyesi Duygu YALMAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Meslek Lisesinde Görevli Okul Yöneticilerinin Meslek Öğretmenlerinin Performanslarını Artırmaya Yönelik Kullandıkları Yöntemler Üzerine Nitel
Bir Araştırma
02.01.2019
Meltem AKPINAR YILMAZ Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Yabancı Diller Okulunda Çalışan Takım Liderlerinin Okul Etkililiği Üzerine Görüşleri: Bir Durum Çalışması 02.01.2019
Dilek BOSTAN Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Okul Yöneticilerinin Etik Davranışlarına İlişkin Görüşleri 02.01.2019
Mohammad Feroz YAQOOBI Doç.Dr. Çağla Gül YESEVİ Uluslararası İlişkiler Tezli The US and Afghanistan Relations after 9-11 event 24.12.2018
Zeynep GÜLER Prof.Dr. Mehmet İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli Türk Hukukunda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı 17.12.2018
Serkan GÖKSAL Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli Matematik Öğretmenlerinin Algıladıkları Okul İklimi ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki 10.12.2018
Naim ERZİN Prof.Dr. Uğur YOZGAT İşletme Uzaktan Eğitim Tezli Türkiye BitkİSEL Yağ Üretim Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri 19.11.2018
Özge ŞAHİN Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "İstanbul'da Özel Bir Okul Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin İnovasyon Kavramı Hakkındaki Görüş ve Önerileri" 14.09.2018
Fatma Yasemin AYKAL Doç.Dr. Feyza DOYRAN Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Öğretmenlerin Profesyonel Gelişim Ssüreçlerini Destekleyecek Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Antalya'da Bir Özel 
Okul Örneği"
10.09.2018
Duygu PERUT Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "2000'ler Sonrası Hollywood'da Çizgi Roman Uyarlamaları: Batman Kara Şövalye Örneği" 14.08.2018
İbrahim AYDIN Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Kredi Ganati Fonu'nun Rolü ve Ekonomiye 
Katkısının Değerlendirilmesi"
30.07.2018
Feyzullah YANIK Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜNAY Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yöneticilerine Yönelik Algıladıkları Etkili Liderlik Özellikleri ve Okula Bağlılık Düzeylerinin İş 
Motivasyonlarıyla İlişkisinin İncelenmesi"
25.06.2018
Gizem Sebahat ÇOBAN Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İstanbul'da Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ndeki (BİLSEM) Yöneticilerin Liderlik Özyeterlilikleri" 25.06.2018
İlkay ORBAY Dr. Öğr. Üyesi Münevver MERTOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) Ortaokul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Algıllarının Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma Durumunun İncelenmesi" 25.06.2018
Osman Yücel AKTÜRK Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Ozel Okul Yöneticilerinin Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri" 25.06.2018
Yusuf ÖZDEMİR Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "Okul Aile İş Birliğinin Geliştirilmesi Yönelik Yönetici Görüşleri" 25.06.2018
Gökhan BAYAKIR Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "2008 Krizi Dönemi Sonrası Demir Çelik Sektöründen İki Firmanın Finansal Durumlarının İncelenmesi"

 

25.06.2018

 

Simge KAYA Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Kullanımı" 25.06.2018
Gökhan AYKUT Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli  "Hukuk Davalarında Avukatlık Ücretleri" 11.06.2018
Aysun ÖZER Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü, Önemi ve Değerlendirilmesi" 11.06.2018
Elmas DÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi Perihan TAŞ KORKMAZ İletişim Tasarımı Tezli "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Kadın Temsilleri ve Kimlik Sorunları Bağlamında Bir Varoluş Mücadelesi: Ölmeye Yatmak" 11.06.2018
İsmail BONCUK Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Hukukunda Teşebbüs" 11.06.2018
Aytaç YÜKSEL Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi" 11.06.2018
Fulya PUR Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Orhan Pamuk'un 'Yeni Hayat' Romanından Niteleme Sıfatları" 04.06.2018
Nihat BIÇAK Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Adlı Romanında Niteleme Sıfatları" 04.06.2018
Gulkaıyr KANZHARBEK KZYZ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Çağdaş Türk Lehçelerinde "Ölüm" Kavramı" 04.06.2018
Rukiye YILMAZ Prof.Dr. Uğur YOZGAT İşletme Tezli "İnsan Kaynakalrı Yönetiminde Ücret ve Eğitim Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma" 04.06.2018
Salih Şafak ÇALIŞKANEL Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan ÇAĞLAR İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması ve Kurumsallaşma Sorunları - Türkiye Genelinde Üretim Yapan Aile İşletmeleri 
Üzerine Bir Araştırma"
04.06.2018
Gözde KUZU Doç.Dr. Öykü Ezgi YILDIZ İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medya Kullanımının Marka İmajına Katkısı: Türk Hava Yolları Uygulama Örneği 'yerine' Sosyal Medya Kullanımının 
Marka İmajına Etkisi: Türk Hava Yolları Facebook Sayfası Uygulama Örneği"
04.06.2018
Merve ÜSTÜNDAĞ ERALP Doç.Dr. Öykü Ezgi YILDIZ İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı Pazarlamanın Rolü: Hızlı Tüketim Markalarının Twiter  Paylaşımları Üzerine İnceleme" 04.06.2018
Aydın ÖZCAN Prof.Dr. Sinan ALÇIN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul'a (BİST) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Etkisi: 2005-2015 Dönemi" 04.06.2018
Naıl FADHLY Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAKTAR Uluslararası İlişkiler Tezli "Turkey's Srrian Refugee Policy and Its Impacts on Turkish Economy and Security (2011-2015)" 04.06.2018
Melis KUTLU Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt GÜMRÜKÇÜOĞLU Özel Hukuk Tezli  "Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin İş Sözleşmelerine Etileri" 04.06.2018
Serkan SEYHAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu İhalelerinin İdari ve Yargısal Denetimi" 04.06.2018
Almas MUKUMOV Dr. Öğr. Üyesi Çağla ARIKER İşletme Tezli "Kazakistan Tüketicilerinin Kredi Kartı Kullanımı Tutumları, Sadakat Programları  ve Kredi Kartı Kullanım Eğilimi İlişkisi" 04.06.2018
Bayram Volkan ALAN Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN Kamu Hukuku Tezli "Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetim" 28.05.2018
Burcu Büşra KARADENİZ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Yaşar Kemal'in Ağrıdağı Efsanesi  Adlı Romanın Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi" 22.05.2018
Serkan DEMİR Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Şıpsevdi" Romanından Niteleme Sıfatları" 22.05.2018
Mustafa Batuhan YILDIZ Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli  "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi" 22.05.2018
İhsan Enes SELÇUK Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ Kamu Hukuku Tezli  "İdarenin Yargısal Denetiminde Laiklik İlkesi" 14.05.2018
Filiz TUTGUN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli " Metropolde  (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması" 07.05.2018
Yılmaz Güney ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Sevinç KOÇAK İletişim Tasarımı Tezli "Yotube Sosyal Paylaşım Ağının Popüler Müzik Üzerine Etkisi: 2010 Yılı Sonrası Dönemde Türkiye Örnekleri İncelemesi" 24.04.2018 
Derya BİLGİR Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İlkokullarda Öğretmen-Yönetici Çatışmaları ve Çözüm Yöntemleri" 16.04.2018
İsrafil YÜCEL Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Kitle İletişim Araçlarının Seçim Propagandalarında Kullanımı ve Etkileri: 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri AKP ve CHP Örneği" 26.03.2018
Aras YOLUSEVER Prof.Dr. Ali ŞEN Para ve Sermaye Piyasaları Tezli "Finansal Risklerin Risk Vanası ve Risk Algısı Faktörlerini Kullanarak Kontrol Edilmesi Üzerine Bir Araştırma" 26.03.2018
Raif BIKMAZ Dr. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli  "Ceza Muhakemesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Olarak Uzlaştırma Kurumu" 26.03.2018
Deha SEVGEN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Halkla İlişkilerde Yeni Medya ve Uzaktan Eğitime İlişkin Bir Model Önerisi" 05.03.2018
Tuğçe HACIFAZLIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER Kamu Hukuku Tezli  "Haberleşmenin Engellenmesi Suçu" 26.02.2018
Hafit BOZYEL Dr. Özge SIRMA GEZER

Kamu Hukuku Tezli

"Mühürde Sahtecilik" 05.02.2018
Burak Kağan YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanunu'nda Haksız Tahrik" 05.02.2018
Mehmet Burak BAYSAN Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Havayollarında Pazarlama ve Hizmet Üretim Faaliyetleri" 29.01.2018
Önder BALCI Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Gıda Ürünleri Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Rekabet Algılaması Analizi" 29.01.2018
Jale TUNÇEL Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme Tezli "Türkiye ve Mısır'da Hazırgirim Sektöründe Faaliyet Gösteren İki Firmanın Performans Açısından Karşılaştırılması" 29.01.2018
Amer Mohammed HALBAW Prof.Dr. Aysun Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Erbil Temel Okullarında Görev Yapan ÖğretmenlerinÖrgütsel Adalet Algılarıyla Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki" 22.01.2018
Kaan YAVUZ Prof.Dr. Aysun Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Yöneticilerin Algılanan Narsistik Özelliklerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Devlet Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma" 22.01.2018
Emel ŞEN Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezli) "İstanbul Eyüp İlçesi Devlet Ortaokullarında Okul ve Aileler Arasında Yaşanan Sorunlar Hakkında Yönetici Görüşleri" 22.01.2018
Tekin Şakir TEKİN Yrd.Doç.Dr. Burçin ATASEVEN İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri" 15.01.2018
Fulya ERDEMET Prof.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Özel Lise Yöneticilerinin İnovasyon Sürecine İlişkin Görüşleri" 25.12.2017
Metin KORKMAZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Ortaokullarda Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Etkileme Davranışları (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)" 11.12.2017
ECE SEZER Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Muhsin Kut'un Sanatı ve Sanatçı Kişiliği" 04.12.2017 
MELİH YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Tekstil Snayinde Bir Uygulama" 27.11.2017
Gonca Gül SARIOĞLU ALTUN  Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli  "Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar" 30.10.2017
Selen ÇELİKÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Gelişiminde Devlet Destekli ve Girişimcilik Eğitimi Alan Kadın Girişimcilerin Analizi" 10.10.2017 
Kenan TEKİNGÜNDÜZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Nedenleri ve Yer Değiştirmede Yöneticinin Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri
 (İstanbul İli Fatih İlçeci Örneği)"
10.10.2017
Uğur EROĞLU Prof.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Havayollarında Satı-Pazarlama ve Türk Hava Yollarının Ürün ve Hizmet Analizi(2003-2016)" 10.10.2017
Ahmet Burak SÖKMEN Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Öğretmenlerin Algıladıkları Liderlik Davranışları ile Karara Katılma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" 10.10.2017
Mustafa AKSOY Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Okula Aidiyetleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından Araştırılması" 10.10.2017
Seda HASSAN Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Müzelerde Çoculara Yönelik Sanat Etkinlikleri" 10.10.2017
Mehmet EMÜL Öğr.Gör.Dr. Habibe AKŞİT İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "İşyeri Kabuslarından Biri Olarak Mobbing ve Mücadele Yöntemleri" 12.09.2017
Nursel TEKİNGÜNDÜZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
(İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)"
12.09.2017 
Murat YILDIZ Prof.Dr. Hasan ŞİMŞEK Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği)" 12.09.2017 
Arzunur AKMAN Doç.Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezli "Sınıf Öğretmenlerinin Değişime Direnç Nedenlerinin İncelenmesi" 12.09.2017 
Selin YILMAZ Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Filimsel Anlatıda Güç/İktidar İlişkisinin Gözetim ve Simülasyon Kavramları Bağlamında Simgesel Aktarımı: Göstergebilimsel Çözümleme 
Örneği"
12.09.2017 
Eren ASLAN Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletişiminde Dijitalleşme: Online Davranışsal Reklam Kavramı ve Tasarımı" 12.09.2017 
Ozan Orhun SEVGİ Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Otel İşletmelerinde Yabancı Turistlerin Hizmet Kalitesi Algısının Sevqual Yöntemle Ölçülmesi Antalya'da 
Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma"
05.09.2017
Evren DENİZ Yrd.Doç.Dr. Nebile KORUCU GÜMÜŞOĞLU İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Forex Piyasasının İşleyişi ve SPK Regülasyonları Çerçevesinde Türkiye'deki Gelişimi" 05.09.2017
Nurdan TUFAİ Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Abonelik Sözleşmeleri" 15.08.2017
Şahin TOPKAYA Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "Yoksulluk ve İştirak Nafakası" 15.08.2017
ÇAĞLA BARİKAN Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin)" 01.08.2017
ERKAN DURHAN Yrd.Doç.Dr. Özdem ÖZAYDIN Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrik" 26.07.2017 
GÜLŞAH GÜZEL Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri" 20.07.2017
Cem BIÇAKÇI Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Psikolojik Şiddet: İstanbul'da Özel Bir Öğretim Kurumu Çalışanları Üzerine Yapılan Araştırma" 18.07.2017 
Ümit ÖZÜREN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Tekstil İşletmelerinde Nepotizm Uygulamalarına Bağlı Olarak Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Sonuçları" 04.07.2017
Osman Onur SALKIM Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Açıkhava Reklamlarında Yaratıcı Strateji Kullanımı: Reklam Mesajları ve Marka İmajı Etkileşimi" 04.07.2017
Yiğit ŞENER Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Örgüt İkliminin İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Ara Değişken Rolü" 04.07.2017
Amal Abdoulkader HASSAN Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonlarda Mobil İnternet Kullanımının İncelenmesi: Somali Örneği" 29.06.2017
Yıldız BALABAN Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Edip Harâbî Divanı (Karşılaştırmalı Metin)" 29.06.2017
Nigar Dilşat KANAT Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşi Fıkraları" 29.06.2017
Şakir ŞİMŞEK Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "İBB Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K1582 Numaralı( Örnek Üzerine Halkbilimi Çalışması)" 29.06.2017
Sinan AKKUŞ Prof.Dr. Muharrem KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "1970'Lİ Yıllarda ÂşıkŞiirinde Politik Söylem" 29.06.2017
Mehmet Cenap AKGÜN Doç.Dr. Bige Zeynep OKTUĞ Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Çalışmaya Tutkunluk ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş-Aile Çatışmasının Biçimlendirici Rolü" 29.06.2017
Fehim Hayrullah ÖZSOY Öğr.Gör.Dr. Meral TOPRAK İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Örgütlerde Makyavelizm ve Sinizmin Çatışma Yönetimine Etkisi: Bir Teknoloji Şirketinde Uygulama" 29.06.2017
Selen TUNCAL  Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Toplum-Sanat İlişkisi Kapsamında İstanbul'daki Müzik Etkinlikleri (2000-2015)" 29.06.2017
Aytan NAMAZOVA Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ziya Gökalp ve Bahtiyar Vahapzâde'nin Şiirlerinde Vatan Mefhûmu" 13.06.2017
İlyas AVCI Yrd.Doç.Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN Özel Hukuk Tezli "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklarda Bağımsız Denetim" 06.06.201
Selin Zehra TAŞÇI Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli Türkiye'deki Kobilerin 2010-2016 Yılları Arasında Banka Kredileri Kullanımını Diğer Finansman Yöntemleri ile Karşılaştırılması" 30.05.2017
Anıl TÜLÜ Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Haldun Taner'in Vatan Kurtaran Şaban Adlı Kabere Oyunu ve Epik Tiyatro" 30.05.2017 
Afag GURBANOVA Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Kişilik Özellikleri ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma ve Örgütsel Sessizliğin Biçimlendrici Etkisi" 23.05.2017
Kadir KAÇAKER Yrd.Doç.Dr. Nazlı Çağın BİLGİLİ Uluslararası İlişkiler Tezli "Arab Spring and Evalution Of Arab Spring In Turkey Over Gezi Park Events" 16.05.2017
Gülizar ÖZKAYA Yrd.Doç.Dr. Murat Taha BİLİŞİK İşletme Tezli "Toplam Faktör Verimliliği ile Etkinlik İncelemesi ve İyileştirme Hedeflerinin Belirlenmesi" 10.05.2017
Sedat ALTAN Prof.Dr. Sinan ALÇIN İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Kara Para, Kara Para Aklanması ve Türkiye'ye Yansıması" 10.05.2017
Elif DEMİR UĞUR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Örgütsel Sesizlik İklimi ve Çalışan Sessizlik Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma" 10.05.2017
Laween Muhammed Mahmood Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Irak Hukukunda Kamu Mallarına Yapılan Tecavüzlerin Kaldırılmasında Yönetim Araçları" 21.03.2017
Yargı BİLGİÇ Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İcracı Sanatçıların Mali Hakları" 07.03.2017
Zeren ORUÇ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli Çevre ve Ekoloji, Kavramları Kapsamında İdeolojik Yaklaşımlar ve Sanat" 28.02.2017
Atilla TANRIVERMİŞ  Yrd.Doç.Dr. Özge SIRMA GEZER Kamu Hukuku Tezli "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu (TCK m. 165)" 07.02.2017
Ceyda AKSU Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "Effects of Syriza Movement on Eu Integration" 07.02.2017
Dilek KESKİNCİ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Oğuz Atay'ın 'Bir Bilim Adamının Romanı' Adlı Eserindeki Niteleme Sıfatları" 10.01.2017
Ahsen KARAKAŞ Prof.Dr. Hacı Ömer KARPUZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Fakîr Ahmed Şeyhzâse'nin Tabibnâme'si (Dil İncelemesi-Metin-Dilbilgisel Dizin)" 10.01.2017
Begüm İĞREK Öğr.Gör.Dr. Habibe AKŞİT İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "İnsan Kaynaklarında Çalışanı Motive Etme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma" 10.01.2017
Aybike AÇIKEL Doç.Dr. Yunus EMRE Uluslararası İlişkiler Tezli "Strian People and Their Integration Within Turket in Context of the Refugee Crisis and Extended Visit" 13.12.2016
İlker HAYAT Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-İ Eş'âr [AEMnz635] (Metin-İnceleme)" 13.12.2016
Reyhan BOLAT Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Titanların Öfkesi Filminin Filimsel Anlatı Açısından Çözümlemesi" 13.12.2016
Serap ARIK Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Kavisnâme-i Menzilât (1b-51a) İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin" 29.11.2016
Gülfem ÖZTÜRK Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Kavisnâme-i Menzilât 51b-101b Varak (Hacı Hasan b. Hacı Bahtiyar'ın Eseri)" 29.11.2016
Gülhan YAVAŞ Yrd.Doç.Dr. Cemil GÜLSEREN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Ev, Mutfak, Tarım ve Hayvancılık Terimleri" 08.11.2016
Zeynep Naz GÜLER Prof.Dr. İbrahim Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Ukrainian Crisis and Its Impact on Turkey" 01.11.2016
Abdülaziz TANGAL Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme" 25.10.2016
Chato Shaker HAMID Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "The Role of European Public Opinion and Political Elites on Relations Between The European Union and The Islamic 
Republic of Iran"
25.10.2016
Ahmet Gökhan ULUÇAY Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Uzaktan Eğitim Yönetimi ve Türkiye'deki Vakıf Üniversitesi Uygulamaları (İKÜ E-MBA Yüksek Lisans Programı Örneği)" 27.09.2016
Coşkun AKYOL Yrd.Doç.Dr. Nihal URAL ÇINAR Özel Hukuk Tezli "Türk Borçlar Kanununa Göre Alt Kira Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri" 29.08.2016
Yeliz ÇİÇEK Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Türk Sinemasında 1995 Sonrası Sanat Dekor ve Tasarım Uygulamaları" 29.08.2016
Özlem ERİKCİ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Kurum Galerilerinde Sanat Yönetimi" 29.08.2016
Özüm DEMİRKOL Yrd.Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizide Karşılıklılık Esası" 26.07.2016
Aysel DÜZGÜN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi:
 EEG (Elektroensefalografi) Yöntemi Uygulaması"
26.07.2016
Reşat Doğukan Hazer GEZER Prod.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Petrol ve Petrol Ürünleri Kaçakçılığı Suçları" 12.07.2016
Esra AKSOY Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul'daki Devlet Müzeleri ve Özel Müzelerin Relşam Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi" 28.06.2016
Merve AKGÜN AKAY Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri" 20.06.2016
Ecem Hazal ÖKSÜZÖMER Yrd.Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "“A Rewiew of  the Political Stance of Kurdish Women: Leyla Zana Portrait” 07.06.2016
Muhammet Erkam TANIR Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyanın Kamu Diplomasisi Bağlamında İncelenmesi" 10.05.2016
Selin LAFCI Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mehmet Raufun Kadın İsterse Adlı Eserinin Yeni Harflere Aktarılarak İncelenmesi" 03.05.2016
Neslihan DOĞAN Doç.Dr. Ahmet Sera ÖZBAŞAR İşletme Tezli "İtibar Yönetimi Algılaması Bir Sağlık Kuruluşu Örneği" 03.05.2016
Çağda Nur TURHAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Resmi Belgede Sahtecilik Suçu" 26.04.2016
Dilek ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türk ve Alman İş Hukukunda İşyeri İşletme ve İşin Gerekleri ile Fesih ve Özellikle Sosyal Seçim Ölçütleri" 09.02.2016
Simge TÜZÜN ŞAHMAROĞLU Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Bağımsız Denetimde Analitik İnceleme Prosedürleri ve Uygulaması" 09.02.2016
Dilek ÖLMEZ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Aile İçi Etkili İletişimde Drama Teknikleri ve NLP Uygulamaları" 02.02.2016
Özgün AĞIRDAN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Örgütsel Sinizm: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma" 26.01.2016
Erhan SAÇLİ Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "1980'li Yıllarda İstanbul'da Sanat Galericiliği ve Çağdaş Türk Sanatına Etkileri" 26.01.2016
Duygu Hidayet ARDA Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Alacağın Devri ve Diğer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması" 05.01.2016
Ulaş ŞAHİN Doç.Dr. Emre ESEN Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türkiye'nin Avrupa Enerji Topluluğu Anlaşması'na Taraf Olup Olmamasının Değerlendirilmesi" 29.12.2015
Suat YAKUT Yrd.Doç.Dr. Gülsüm GÖKGÖZ İşletme Tezli "İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ve Meslek Liselerinde Bir Araştırma" 22.12.2015
Polat GÜLŞEN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "İşletmelerde Psikolojik Şiddet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma" 01.12.2015
Tuğba TADAL Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hoca Rıza Sarraf Divan-ı Sarraf Çeviri Yazılı Metin-Sözlük" 10.11.2015
Naz Gülüna MISIRLI Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Cumhuriyet Dönemi Kadın Sanatçıları Üzerine Bir Müze Tasarımı" 27.10.2015
Dilek IŞIKHAN Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Rağmi Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divannın Notlandırılmış Metni" 20.10.2015
Burak TAYİZ Yrd.Doç.Dr. Bahtiyar ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yahya Kemalde Kültür ve Medeniyet Kavramı" 20.10.2015
Burcu ARSLAN Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Societas Europaea (SE) Almanya Açısında Değerlendirilmesi" 13.10.2015
Abdulkadir GÜMÜŞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-i Eş'ar [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (Metin-İnceleme)" 13.10.2015
İzzet ARSLAN Prod.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Bakımından Türk Hukukundaki Yeri" 06.10.2015
Efe TEKSOY Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "Kemal Sunal'ın Şaban Tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo Tiplemesinin ETKİSİ" 29.09.2015
Nilüfer KÖKER Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Acentelik Sözleşmesinin  Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları" 29.09.2015
Mehmet Hulusi BANİ   Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli   29.09.2015
İsmet Betül HAMAZ Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Kara Taşımalarında Taşıyıcının Yüke Özen Borcu" 02.09.2015
Özlem AZAK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin AB Bütünleşmesindeki Yeri" 02.09.2015
Egemen AKAR Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Teknolojik Gelişmelerin Sahne Performansına Etkisi" 11.08.2015
Hakan SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr. Aysın TURPOĞLU ÇELİK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Örgütsel Bağlılık ile Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" 04.08.2015
Tamer BAYRAK Doç.Dr. Deniz YENĞİN İletişim Tasarımı Tezli "Türk Sinemasında Mekan Yaklaşımı: Yılmaz Güney'in 'Yol' ve Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uyusu' Filmlerinin 
Mekansal Çözümlemesi"
28.07.2015
İdil Çağıl ERKOÇ Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Algılanan Örgütsel Destek ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Öz Yeterlilik Faktörünün Düzenleyici Rolü: 
Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma"
07.07.2015
Zehra BAŞER DOĞAN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Türk ve Alman Anonim Şirketler Hukukunda Denetçinin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu" 07.07.2015
Selma AYDIN BOZ Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Multimodal (Karma) Taşımacılıkta Taşıma Operatörünün Sorumluluğu" 30.06.2015
Samet KOYLU Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Limited Şirketlerde Müdürlerin Görev ve Sorumlulukları (TTK ve ETTK Karşılaştırmalı Olarak) 30.06.2015
Ahmed Faisal AHMED Prof.Dr. Hasan KÖNİ Kamu Hukuku Tezli "Komşu Ülkeler ile Kürdistan Bölgesinde Petrol Sözleşmelerin Yasallığı" 23.06.2015
Tuğba AYNACI Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli "Gümrük Birliğinin Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaretine Etkisi" 23.06.2015
Meltem KARA Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Sünbülzade Vehbi Divanında Maddi Kültür Unsurları ve Toplumsal Hayat" 23.06.2015
Sevgi GÖÇMEN Yrd.Doç.Dr Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İnternet Aracılığı ile Eser Sahibinin Haklarının İhlali" 16.06.2015
Ersin AYDENİZ Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "İnşaat Şirketlerinin Satış Ofislerinde Gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Uygulamalarının Satış ve Marka Değeri
Yaratma Süreçlerine Etkileri"
16.06.2015
Mutlu TANRIKULU Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında Tapulu Taşınmazların Harici Satış ve Olağanüstü Kazandırıcı
Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması"
16.06.2015
Esma VANLIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Özge ZİHNİOĞLU Uluslararası İlişkiler Tezli "Democracy and Participation at the Local Level in the Context of City (Citizens) Council: Women’s and
 Children’s Assemblies in Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kadıköy and Bahçelievler” 
28.04.2015
Tural IBRAHIMOV Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Sanatları Tezli "1990'lardan Günümüze Türk Televizyonculuğunda Yönetmenin Rolü" 17.02.2015
Ertan Eren ERGİN Doç.Dr. Deniz YENĞİN İletişim Sanatları Tezli "Sosyal Medyada Reklam Kullanımı Örneği Olarak Yerli Reklamların İncelenmesi" 17.02.2015
Asuman SARI İYİM Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Alman Hukuku Kıyası ile Kefalet Sözleşmesinin Geçerlik Şartları" 17.02.2015
Deniz Müzeyyen ÇOLAK Doç.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiyede Teknoloji ve Kalkınma" 17.02.2015
Dilara ERDEM YAZAR Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemil Süleyman Alyanakoğlunun Timsal-i Aşk Adlı Hikaye Kitabı Üzerine Bir İnceleme" 03.02.2015
Siyabend EBEM Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Füzuni Hayatı Edebi Kişiliği ve Divanının Notlandırılmış Metni" 27.01.2015
Yağmur ŞENGÖK Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cahit Sıtkı Tarancının Şiirinde Ayna Motifi" 27.01.2015
Gülden SÜRÜCÜ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marcel Prousta Zaman" 27.01.2015
Şennur ALPKAYA Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Marka İletişimi Bağlamında Marka Kimliği Yaratımı ve Marka Çağrışımları: Türk Aile İşletmeleri Uygulama Örneği" 27.01.2015
Atakan ATALAR Yrd.Doç.Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Mobil Pazarlama Uygulamalarının İnternet Ortamında Gerçekleşen Satışlara Etkilerinin Analizi" 27.01.2015
İdil Su EKMEKÇİ Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu" 20.01.2015
Selahattin KOLCU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "TCK'da Suçu Bildirmeme Suçu" 20.01.2015
Hava KABLAN GÜNAY Prof.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Tasarımı Tezli "Lüks Markaların Konumlandırılmasında Sanat Etkinliklerinin Kullanılması" 13.01.2015
Ahmet BİKİÇ Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Çizgisel Olmayan Kurgu Yaklaşımı, Kayıp Otoban Film Örneği" 23.12.2014
Ayşe Duygu ATASOY Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Kübizmin Sinemaya Etkisi: Otomatik Portakal Filminin Çözümlenmesi" 23.12.2014
Selçuk YİĞİTEL Yrd.Doç.Dr. Ayşem ÇALIŞKUR Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli "Öğretmen ve Akademisyenlerin Algıladıkları Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki" 23.12.2014
Melih SANAN Yrd.Doç.Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ Özel Hukuk Tezli "Delil Tespiti" 16.12.2014
Eren ALTIN Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiyede Vergi Haritası Projesi" 09.12.2014
Janetta KANKAVİ Yrd.Doç.Dr. Ali DAŞMAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "1970-1990 Yılları Arasında Sovyetler Birliğinde Türkoloji Çalışmalarında Sovestskaya Türkologiya Dergisi Örneği" 21.10.2014
Derya AYDOĞAN Prof.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Türk Romanında Dijitalleşme: E-Kitap" 14.10.2014
Barbaros Arif ÖZCAN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İletişim Yönetimi Çerçevesinde İletişim Etkinlikleri ve Uygulamaları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Uygulama 
Örneği"
14.10.2014
Esra KILIÇ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Divan-ı Galib Zühdi (İnceleme-Metin)" 30.09.2014
Assiye ALİMCİ Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Özel Hukuku -Alman,Türk Uluslararası Ekonomi Hukuku Tezli "Alman Hukukunda Vadesi Gelmiş Alacakların Tahsilinde İnkasso Sistemi" 23.09.2014
Zehra Gizem GÜRSOY Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Sonuçları" 23.09.2014
Bilgin BAKINÇ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Asaf Halet Çelebi'nin Şiirlerinin Kaynakları" 16.09.2014
Melikcan ZAMAN Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Komünizm Etkisinde Aram Khachaturian Bale Müziği ve Sahnelenme Teknikleri" 16.09.2014
Derya ALTINOK VILLEMIN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "AİHM İçtihatları Işığında Ağırlaştırılmış Müebbbet Hapis Cezalarının Kesintisiz İnfazının İşkence Yasağı Açısından İncelenmesi" 16.09.2014
Gizem ÖZDEL Yrd.Doç.Dr. Ezgi YILDIZ İletişim Tasarımı Tezli "Sinema Filmlerindeki Sanatsal Temalar Aracılığıyla Modern Kentlerin Pazarlanması" 16.09.2014
Gülşah Ferrah POLAT Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bağımsız Sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesinin V.Propp Açısından Çözümlemesi" 26.08.2014
Emre Berkan YENİ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli '"Kazak Türkçesinin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan 'Kazak Tilin Üyreneyik'Adlı Eserin İncelenmesi' 19.08.2014
Aysel CAVADOVA Yrd.Doç.Dr. Cemil GÜLSEREN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Celil Memmedguluzadenin Mizahı Eserlerinde Kelime Çeşitleri ve Kalıp Sözler" 22.07.2014
Emre Ahmet SEÇMEN Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Sinemada Süper - Kahramanlık İmgesi ve Indiana Jones Filmleri Örneği" 15.07.2014
Aysel HÜSEYNOVA Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli '"Organ Adlarıyla Kurulmuş Deyimlerin Karşılaştırılması(Azerbaycan-Özbek ve Türkiye Türkçesi)'' 08.07.2014
İpek ODABAŞ Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli '"Yapısal Güçlendirme ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirmenin Ara Değişken Rolü:Öğretmenler Üzeinde 
Bir Çalışma
08.07.2014
Seda KANTARCI Prof.Dr. Tülay BOZKURT Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli '"Çalışma Ortamında Geribildirim ve Sonuçları'' 08.07.2014
Hüseyin Can ÇOBANOĞLU Öğr.Gör.Dr. Hüseyin Can ÇOBANOĞLU İşletme Tezli "Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Teknolojilerinin Rolü ve Örgütsel Öğrenmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma" 01.07.2014
Ahmet Savaş ÇOLAK Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yetik Ozan Hayatı ve Şiirlerinin Tematik İncelemesi" 01.07.2014
Dilek Ebru MAZLUM Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Romanı ile Peyami Safanın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Romanının Türkçe A-1 A-2 Seviyesine Uyarlanması"
01.07.2014
Murat BALCI Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme - Uzaktan Eğitim Tezli "Adli Muhasebe Uygulamaları ve Günümüzdeki Durumu" 17.06.2014
Pelin DENİZ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Amdi Giraybayın Şiirleri, Metin, Dil İncelemesi, Sözlük" 03.06.2014
Mustafa GÖKGÜL Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Türkiyede Elektronik Ticaret ve İşletmelere Tüketicilere Sağladığı Avantajlar, Dezavantajlar" 03.06.2014
Fatma SEZER Öğr.Gör.Dr. Şule ÖZBAŞAR İşletme Tezli "Gıda Sektöründe Yeni Ürün Markalaması: Farklı Ürünlerin Markalanmasında Karşılaştırmalı Analiz" 27.05.2014
Birsen ÖZTÜRK AHBAP Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL İşletme Tezli "Renklerin Pazarlama Üzerindeki Etkisi" 27.05.2014
Seda CURGA Yrd.Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Televizyon Dizilerinde Gizli Reklam Uygulamaları" 27.05.2014
Sema GÜMÜŞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Markaların Ulusal Düzlemde Yaratılması, Korunması Süreci ve Örnek Uygulamalar" 20.05.2014
Didem ATAMAN YENĞİN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Tüketim Kültürünün Aracı Olarak Reklamlarda Nesneleşen Birey Yada Bireye Dönüşen Nesne" 20.05.2014
Ahmet ÇELİK Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Sanatları Tezli "Siyasal İletişimde Müziğin Rolü: Ahmet KAYA Örneği" 29.04.2014
Serkan AKKOYUN Prof.Dr. Ahmet GÖKÇEN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiyedeki Futbol Kulüplerinin Altyapılarının Yapılanması, Yönetim Biçimleri, İdari Yapısı ve Avrupadaki Örneklerle Kıyaslanması" 22.04.2014
Barış MESCİ Doç.Dr. Emre ESEN Özel Hukuk Tezli "Milletlerarası Özel Hukukta Atıf (Renvoi)" 28.01.2014
Esra PEKER DEMİR Yrd.Doç.Dr. Cüneyt BELLİCAN Özel Hukuk Tezli "İnternet Aracılığı ile Kişilik Haklarına Saldırı" 21.01.2014
Hicran Özlem ILGIN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Öykü Formatlı Televizyon Reklamlarında Kültürel Kimlik Göstergeleri ve Anlamlandırma" 21.01.2014
Selin OKUMUŞ Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Sanatları Tezli "Yeni Medya ve Kısa Film Olgusu" 14.01.2014
Ömür KINAY Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Sanatları Tezli "Canlandırma Filmlerinde Engelli Karakter Kullanımı: V.Propp'a Göre Kayıp Balık Memo Filminin Çözümlenmesi" 14.01.2014
Kevser MENEMENCİOĞLU Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "Örgütsel Sessizliğin İşgören Başarımı Üzerine Etkisi" 07.01.2014
Serap BAYOL Doç.Dr. Cem Kağan UZUNÖZ İletişim Tasarımı Tezli "Tarihsel Süreç İçindeki Melodramın Dünya Sineması Üzerindeki Etkisi ve Türk-İtalyan Sinema Anlayışında Yeri" 31.12.2013
Cengiz Topel ÇİFTCİOĞLU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ve Denetimi" 03.12.2013
Barış DERELİ Yrd.Doç.Dr. Deniz YENGİN İletişim Tasarımı Tezli "Yeni Medya Olarak Çevrimiçi Video Portalları ve Video Portallarının İncelenmesi" 26.11.2013
Ersin ENGİN Yrd.Doç.Dr. Kadri MİRZE İşletme Tezli "Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yaklaşımına Göre Türkiye Oluklu Mukavva Ambalaj Sektörünün Rekabet Gücü" 19.11.2013
Altuğ Kürşat ŞAHİN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Yeni CMK'da Uzlaşma Kurumu" 19.11.2013
İsa BAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında Zaman-Kimlik ve Dönüşüm" 12.11.2013
Yakup SAĞIROĞLU Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İtibar Yönetiminde Ekonomi Basının Yeri" 01.10.2013
Mehmet Ali İPEK Yrd.Doç.Dr. Mesut EREN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Politikalarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi" 10.09.2013
Alper Murat ÖZ Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "Sanat Yönetimi Açısından Maya Sanat Galerisi" 10.09.2013
Güler GÜMÜŞSOY Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli "Alacağın Devrinde Devredenin Garanti Yükümlülüğü" 03.09.2013
Safiye Nur BAĞRIAÇIK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Sigorta Sözleşmesinde Taraflar Dışındaki İlgililerin Hukuki Durumu" 03.09.2013
Ozan YILDIRIM Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yeni Türk Edebiyatı Metinlerinin A1-A2 Düzeyine Uyarlanması ve Çalıkuşu Örneği" 03.09.2013
Berna KÜÇÜK Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Görsel İletişim Tasarımı Açısından Sanatsal ve Kültürel Afişlerin Çözümlenmesi: Uluslar arası İstanbul Caz 
Festivali Afişleri"
03.09.2013
Bahadır ŞİMŞEK Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli ""Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Araştırma" 03.09.2013
Berna ÇAĞIRICI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurum Kimliği ve Göstergelerle Aktarımı : 'Yerelden Globale' Türk Hava Yolları Reklamları Söylem Çözümlemesi" 30.07.2013
Meral EREZ Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Hikmet Müftüoğlunun Eserlerinde Batı" 23.07.2013
Zuhal Gülhan URAL Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurumsal İletişim Çalışmalarının Sürdürülebilirliği" 23.07.2013
Zekeriya SÖNMEZ Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Altı Sigma Metodolojisi ile Süreç İyileştirme ve Hizmet Sektöründe Bir Uygulama" 23.07.2013
Ali Murat NAS Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Yalan Tanıklık Suçu (Psikolojik ve Hukuki Sınırlar)" 23.07.2013
Nagijhan ÇAKAR Prof.Dr. Ferhat ÖZGÜR İletişim Tasarımı Tezli "Zeki Demirkubuz'un Filmlerindeki Kadın Figürlerinin İşlenişi ve Bu Figürlerin Kent Olgusu İçerisindeki Konumları" 16.07.2013
Emir KAYA Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Mecmua-i Eşar (University of Michigan Isl. Ms. 416) (Metin-İnceleme)" 09.07.2013
Gökçe MARŞAP Yrd.Doç.Dr. Okan ORMANLI İletişim Tasarımı Tezli "2000-2010 Yılları Arası Türk Sineması Film Afişlerinin Gelişimi" 18.06.2013
Aslı Nazlı VURUCU Doç.Dr. Sinan ALÇIN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Eşitsizlik Üzerine Etkisi" 18.06.2013
Ender DEMİR Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk TezliÖzel Hukuk Tezli "Asıl İşveren - Alt İşveren İş İlişkisinde Tarafların Dayanışmalı Sorumluluğu" 11.06.2013
Emine KARTAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemal Süreya’nın Guillaume Apollinaire Çevirileri ve Cemal Süreya’nın Şiirlerindeki Guillaume Apollinaire Etkisi" 04.06.2013
Ediz MUTLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Ekonomisi ve Ankara İline Ait SWOT Analizi" 04.06.2013
Yusuf KORUN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Acentenin Hak ve Borçları" 07.05.2013
Emre ARPAÇ Doç.Dr. Ahmet Sera ÖZBAŞAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitimin Konumu ve İyileştirilmesi: İETT Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları Analizi" 07.05.2013
Mustafa Hikmet AYDINGÜLER Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Canlandırmanın Uzaktan Eğitim Sürecine Katkısının Deneysel Yöntemle İncelenmesi" 26.03.2013
İbrahim Fethi ÖZDEN Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL Sanat Yönetimi Tezli "Kültür Yönetimi Bağlamında Sokak Müziği ve Sokak Müzisyenleri"  12.03.2013
Yasin ÇETİN Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Vergi Uyuşmazlıklarında Ehliyet" 05.03.2013
Mehmet GÖKÇE Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Vergi Uyuşmazlıklarında Süre" 05.03.2013
Muharrem AKSOY Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İmar Mevzuatı ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Arazi ve Arsa Düzenlemesi" 05.03.2013
Şöhret SAĞBAŞ Doç.Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK Sanat Yönetimi Tezli "2000 Sonrası İstanbulda Sanat Piyasasını Yönlendiren Etmenler" 05.02.2013
Belgin YAZICI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Türk Dili Kullanımı ve Uygulamadaki Dil Yanlışları" 15.01.2013
Didem DOĞANYILMAZ Prof.Dr. Ali ÖZGÜVEN İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Avrupa Birliği ile Akdeniz Ülkeleri Arasında İktisadi İlişkiler" 11.12.2012
Yağmur YAĞIZ Yrd.Doç.Dr. Volkan EKİN İletişim Sanatları Tezli "Bankaların Kültür ve Sanat Projeleri: Garanti Bankası SALT Projesi Örneği" 04.12.2012
Volkan SEÇER Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 220.Maddesi Gereğince Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu" 04.12.2012
Aysun KAYNAK Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul Sağlık Müzesinin Sanat Yönetimi Açısından İncelenmesi" 04.12.2012
Vildan ASLAN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Tüketici Davranışlarını Belirleyen Psikolojik Etmenler: Üniversitelerin Gazete ve 
Reklamları Uygulama Örneği"
20.11.2012
Murat ULUSOY Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İlk İnceleme" 13.11.2012
Aslı Ceren YILDIZ DOĞAN Prof.Dr. N.İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Yargı Kararları Işığında Hukuka Uygunluk Bakımındna Yapılaşma ve Sonuçları" 30.10.2012
Seda Gizem CEVHERİ Prof.Dr. İbrahim Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Defining and Naming the Kurdish Isusue : Intitutions, Opinion Leaders and Parties" 16.10.2012
Yasin YAMAK Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kurt Motifi" 09.10.2012
Ümit SOYLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cahit Zarifoğlu Üzerinde Rainer Maria Rilke Etkisi" 09.10.2012
Canip CİHANGİR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Dava Zamanaşımı" 02.10.2012
Mehmet ÜRGÜP Doç.Dr. Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "Marka Özvarlığı ve Reklam İlişkisi" 25.09.2012
Ömer KURNAZ Yrd.Doç.Dr. Rıfat ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hastanelerde Kapasite Planlaması, SWOT Analizi Yönetimi, Maliyet Hesaplaması ve Maliyet Minimizasyonu ile
 İlgili Özel Bir Hastane Uygulaması"
18.09.2012
Meltem KAYNAŞ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Tüketicilerin Mantıksal Olmayan Davranışlarının Ekonomik Sonuçları" 11.09.2012
Erkan BULUT Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri" 04.09.2012
Tevfik UYAR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Tezli "İş Havacılığı Teknisyenlerinde İş Tatmini ve Bir Araştırma" 29.08.2012
Ömer SELİM Yrd.Doç.Dr. Binhan Oğuz BERKSOY İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Dünyada ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Krizinn Etkisi: 2008 Krizi Özelinde Bir İnceleme" 29.08.2012
Nazlı Hilal DEMİR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Yasak Deliller ve İnsan Onuru" 07.08.2012
Ozan KIRTAY Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler, Uygulama Örnekleri" 07.08.2012
İbrahim KOLUNSAĞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Derviş Hafız Abdülkadir,Galeb-i Sultan-ı Aşk (Metin-İnceleme)" 17.07.2012
Mutlu Emir BİLİŞİK Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Karşılştırmalı Performans Analizi ve Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi için Performans Haritalarında Tedarikçi 
Konumlandırma"
29.06.2012
Gülizar GÜLOL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Bilinç Akımı Açısından Oktay Rıfat Romanları" 29.06.2012
Mehtap TÜRKSOY Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Reşat Nuri GÜNTEKİN'in Acımak ve Yaprak Dökümü Adlı Eserlerinden Baba Motifi" 29.06.2012
Şirin Fulya ERENSOY  Prof. Sabri ÖZAYDIN İletişim Tasarımı Tezli "Hollywood'dan Indiewood'a, Amerikan Sinemasının Değişimi" 29.06.2012
Ceren YILDIZ Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalede Mağdurun Rızası" 19.06.2012
İlkay TUZCU TIĞLI Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Film Afişleri Tasarımında Göstergeler:Prof.Yurdaer ALTINTAŞ'ın Film Afişleri Çözümleme Örneği" 05.06.2012
Seyit Ali MÜHİM Prof.Dr. Tamer KOÇEL İşletme Tezli "Şirket Birleşmeleri (Mergers) ve Havayolu Şirketlerinde Merger Uygulamalarına Örnekler" 22.05.2012
Pelin KIROĞLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Elektronik Turizm Analizi, Uygulamaları ve Beklentiler" 08.05.2012
Arlin ŞİRİNPINAR Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Dış Ticarette Akreditif İşlemlerinde Operasyonel Risklerin Önlenmesi" 08.05.2012
Kerem YILMAZ Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de Ödenekli Tiyatroların Sant Ortamındaki Yeri ve Sorunlarını Araştırılması" 08.05.2012
Alev ÖZNUR Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Yargıtay Kararları Doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununa göre Kusursuz Sorumluluk" 03.04.2012
Elif KAPLAN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "İdolojik Göstergeler ve Anlam Aktarımı Bağlamında 'Cennetin Krallığı' Filminin Çözümlenmesi" 21.02.2012
Asil EVİRGEN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Uluslararası Ticari Teslim Şekillerinden FOB Tesliminde Taraf Yükümlülükleri " 21.02.2012
Ömer Yusuf TOPÇU Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Carl Orff'un Müzik Yaşamı ve Sahne Kantatı Carmina Burana" 14.02.2012
Şebnem ŞENGÜL Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Metinlerarası Anlam Aktarımında Bir Yöntem Olarak Ekfrasis: Şiir- Roman ve Sinemada Kullanımı" 07.02.2012 
Uğur BALOĞLU Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Tiyatro Yapıtlarının Sinemaya Uygulanmasında Anlatılsal ve Yapısal Değişiklikler: William Shakespeare'in Hamlet 
Oyununun Filmsel Uyarlama Örneği"
07.02.2012 
Gökçe AKŞENGÜR Prof.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Özel Hukuk Tezli "4857 Sayılı Kanuna Göre Normal Fazla Çalışma" 01.02.2012
İdil ÜNAL Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Sporda Şiddet Yasası ve Şike Soruşturması Çerçevesinde Basında Yer Alan Haberlerde Kullanılan Fotoğraf 
Çözümlemeleri"
01.02.2012
Serpil SARBAN Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Manga'dan Animeye: Japonya'nın Yumuşak Güç' Silahlarından Biri Olarak''Sen To Chihiro
 No Kamikakushi' Filminde 'Tüketim Nesnesi' Sunumu: Otomobil Örneği"
17.01.2012
Begüm Aylin GÜVEN Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Toplumsal Sorunların Çözümüne Yönelik Hazırlanan Reklam Kampanyaları : Anlatısal ve Tematik İleti Çözümleme 
Örnekleri"
03.01.2012
Selda GÜNER Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Kolluğun Zor VE Silah Kullanması" 03.01.2012
Ali AĞAOĞLU Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "2001 Krizi Sonrasında Sorunlu Aktiflerin Çözümlenmesinde Kamunun ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Önemi" 13.12.2011
Metin KİLİK Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Kurum İmajı ve Lider Etkileşimi: Sivil Toplum Kuruluşları Örneği" 13.12.2011
Bahadır ELAL Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türk Edebiyatının Kurumsallaşması, Diğer Sanatlarla Etkileşimi ve Yönetimi" 13.12.2011
Emriye OKUTUR Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de Sanat Galerilerinin Gelişiminin Sanat Yönetimine Etkisi" 13.12.2011
Tuğba BORAN Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Eski Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklıkların Genel Kurulu" 06.12.2011
Ebru TURAN Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul'da 2000 Yılından Sonra Kurulan Özel Sanat Müzelerinin Sanat ve Sosoyal Ortama Etkisi" 15.11.2011
Osman Emre MİYASOĞLU Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Naili Salih Kenz-i Nesayih ( Metin-İnceleme)" 15.11.2011
Gülüzar İYİOĞLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Refik Halit Kary'ın Hikayelerinde Değişim" 15.11.2011
Müge MEŞE Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfanın Sonuçları" 18.10.2011
Cevahir POLAT Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri" 18.10.2011
Emine ARPACI Prof.Dr. Zafer TUNCA İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri" 18.10.2011
Fatma YURCİ Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Sektöründe Kalite Modeli ve Bir Uygulama" 04.10.2011
Volkan GÜLŞEN Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Identity Crisis of Jordan During the Israel-Palestinian Peace Process" 13.09.2011
Harun ORMAN Prof.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Memur Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri" 09.08.2011
Tuğçe KAYAARASI Doç.Dr. Fatoş ADİLOĞLU İletişim Tasarımı Tezli "Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri" 09.08.2011
Burcu KÖROĞLU Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Dönem Sermaye İşletmelerinde Tek Düzen Muhasebe Sisteminin Uygulanması" 02.08.2011
Sedat KARA Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye Ekonomisinde Kredi Kartlarının Marka Konumlandırılması: Bir Uygulama Örneği" 02.08.2011
Nida KIRÖMEROĞLU Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim Karaca Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Yalancı Eş Değerler" 02.08.2011
Kenan GÖZTAŞ Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda İspat" 12.07.2011
Seda AKTAŞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bir Yeni Roman Uyarlaması Olan Saatler Filminde Metinlerarasılık ve Göstergeler Arasılık" 06.07.2011
Muhammed WEYSO Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim KARACA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Hac Yolculuğu Metinleri Bağlamında 17. Yüzyıl Halk Osmanlıcası" 28.06.2011
Alper KARA Yrd.Doç.Dr. Oktay Selim Karaca Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Uzun Kervan Romanı (Dionis Tanasoğlu) Metin-Tercüme ve Gagavuz Türkçesinde Fiil İstemleri" 21.06.2011
Ferudun AY Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Yalar Kemal'de Göç Olgusu (Bir Ada Hikayesi I-Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Bir Ada Hikayesi II-Karıncanın
Su İçtiği, Bir Ada Hikayesi III-Tanyeri Horozları"
21.06.2011
Beste GÖKÇE Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Türkleri Konu Alan Operalardan G.Rossini'nin II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Operası'nın İncelenmesi" 14.06.2011
Hakan ALP Prof.Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU İletişim Sanatları Tezli "Küreselleşme Sürecinde Medyadaki Dezenformasyon ve Irak İşgali Örneği" 31.05.2011
Merve YILMAZ Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "İş Güvencesi Kapsamında Olan ve Olmayan İşçilerin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinden Doğan Haklarının
Karşılaştırılması"
10.05.2011
Önder İHTİYAR Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ Kamu Hukuku Tezli "Kamu İcra  Hukukunda Ödeme Emrine Karşı Dava" 26.04.2011
Berna EKİM Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Görsel İletişiö Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi""Görsel İletişiö Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımlarının Çözümlenmesi" 19.04.2011
Çağıl YAYLA Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Kalitesi Ölçümüve Bir Havayolu İşletmesinde Uygulama" 29.03.2011
Murat YILDIZ Yrd.Doç.Dr. Nazan ÇAĞLAR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi" 29.03.2011
Başak TANİŞ Prof.Dr. Mesut İKTU Rejisörlük-Tezli "Okan Demiriş ve IV Murat Operası'nın İncelenmesi" 01.03.2011
Hasan ERDEM Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Türk İ ş Hukukunda İşe İade Davası ve Uygulamadaki Sorunlar" 11.01.2011
Ahmet SAĞLAM Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi" 11.01.2011
Canbulut ŞAŞMAZ Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı ve Denetimi" 28.12.2010
Reşat SAĞLIK Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Sona Erdirilmesi Halleri" 07.12.2010
Mehmet ŞİMŞEK Doç.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Tezli "Anayasal İlkeler Karşısında Vergi Kabahat ve Yaptırımları" 30.11.2010
Nazlı Hilal ÇELİK Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ Özel Hukuk Tezli "Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Kişilerin Hakkaniyet Sorumluluğu" 30.11.2010
Mesut TOKGÖZ Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Temyiz Yolu" 09.11.2010
Özkan BARUT Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Kamu Dvasını  Açmada Takdir Yetkisi (cmk.Madde 171)" 26.10.2010
Metin SARIKURT Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi" 26.10.2010
Zafer AKARSU Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargı Kararları Işığı Altında İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran/Azaltan Haller" 19.10.2010
Esra Fahriye POYRAZ Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergiciliği ve Türk Kadını Dergisi" 12.10.2010
Sakine KORKMAZ Ydr.Doç.Dr. Hatice GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ahmet Haşim ve Şiiri Üzerine Yapılan Tartışmalar" 12.10.2010
Burhanettin ÖZTÜRK Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Cumhuriyet Savcısının CMK'daki Görev ve Yetkileri" 28.09.2010
Can YURCİ Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Çoklu Proje Yönetimi" 28.09.2010
Mehmet Arif REYHAN Yrd.Doç.Dr. Rıfat Gürcan ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Hazır Giyim İşletmelerinde Fason Kesimhane Seçiminde Topsis Yönteminin Uygulanması" 28.09.2010
Mehmet TOSUN Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "İmar Hukukunda Yer Alan İdari Yaptırımlar" 21.09.2010
Neslihan ÖZBEK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Anonim Ortaklıklarda Düşmanca Devralmalar ve Hedef Ortaklığın Savunma Yöntemleri" 21.09.2010
Yıldız SIRMA Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "Türkiyede Çağdaş Sanat Piyasasında Alternatif Oluşumlar : Sanatçı İnisiyatifleri" 14.09.2010
Mesut ÇEKEN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesi Sorunu" 17.08.2010
Hülya ATLAN Doç.Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Özel Hukuk Tezli "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda İsteğe Bağlı Sigortalılık" 17.08.2010
Elvan ÜNLÜ Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Türkiye'de Kültür Taşıyıcıları Olarak Örtünmenin Geçmişi ve Bugunü" 14.07.2010
Mustafa Sedat ÖÇAL Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Sinestezi ve İletişim Tasarımı" 06.07.2010
Aysun KISAOĞULLARI Prof.Dr. Fethiye ERBAY Sanat Yönetimi Tezli "2010 Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında Kültür ve  Sanat Projelerinin Sosyolojik Yapı İçerisindeki Yeri ve 
Etkilerinin Araştırılması / İncelenmesi"
22.06.2010
Hacer DÜNDAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faaliyetler ve Muafiyetler" 15.06.2010
Aygül GÖZÜTOK İNALHAN Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Çekte Muhatabın Hukuki Sorumluluğu" 15.06.2010
Mahfuz ŞİMŞEK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Bankacılık İşlemlerinde Akreditif" 15.06.2010
Selma AĞAR TUNÇ Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Velayet Hakkında Hakimin Müdahalesi" 01.06.2010
Sezgin ÖZER Doç.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Tezli "Türk Vergi Hukukunda Uzlaşma" 01.06.2010
Yasemin CANGÜLOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kat İrtifakı" 25.05.2010
Dide AKDAĞ SATIR Doç.Dr. Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "İstanbuld Yer Alan Vakıf Üniversitelerinin Görsel Kimlik Tasarımlarının Tipografik Açıdan İrdelenmesi" 18.05.2010
Arzu ULUSOY Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Bağlantılı Davalar" 18.05.2010
Mehmet İkbal GÜLTEKİN Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Cumhuriyet Savcısının Özel Hukuk Davalarındaki Rolü" 23.03.2010
Gültekin ADA Doç.Dr. İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Kamu Personeli İstihdam Şekilleri ve Sözleşmeli Personel İstihdamı" 09.03.2010
Fatma ÇALIŞKAN GÜNEY Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan İdarenin Sorumluluğu" 09.03.2010
Nidai DEMİRTAŞ Doç.Dr. İlker ÇOLAK Kamu Hukuku Tezli "Mali Piyasalarda Ekonomik Kolluk Faaliyetleri ve Yargısal Denetimi" 09.03.2010
Aslıhan Yeşim ÇELİKHAN KORKMAZ Doç.Selahattin GANİZ İletişim Tasarımı Tezli "Tipografinin Masaüstü Yayıncılığında Kullanımı" 02/03/2010
Nurcan YURTTAŞ DURAK Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Proje Yönetimi ve Proje Yönetiminde Bütçe" 02/03/2010
Elif ÖPÇİN Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Esnaf Odaları, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri ve Bunların Bankacılık Sektörüne Etkileri" 16.02.2010
Cebrail SARIKAYA Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Görev ve Yetki" 09.02.2010
Eda Özlem SİPAHİOĞLU Prof.Dr. Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Türkiyede Görsel Sanatlarda Batı Aktarmacılığı ve Özgünleşme Sorunsalı Kavramlarının İrdelenmesi" 19.01.2010
Ayfer KÖSE COŞKUN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Görev ve Yetki" 29.12.2009
Devrim ERDOĞAN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Görsel Dilin Kullanımında Reklam-Sinema Etkileşimi ve Reha Erdem Sinemasında Uygulama Örnekleri" 29.12.2009
Beyza BILIKÇI Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ankaralı Mustafa Bin Muhammed ve Hulvün - Nasihin Dil İncelemesi - Metin- Sözlük 1b 42b" 29.12.2009
Kemale ASLANOVA Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Roma Hukukunda Rehin Akdi, Rehin Hakkı, ve Türk Hukukuna Etkileri" 22.12.2009
Gönenç ÜNALDI Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Humanitarian Intervention: TOOL Of Western Imperialism" 15.12.2009
Murat GÜR Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık" 08.12.2009
Barış Ulaş SOYSAL Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ankaralı Bin Muhammed Hulvün - Naısıhın Dil İncelemesi - Metin -Sözlük - 42b 92b" 24.11.2009
Okan ODABAŞI Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmeler" 17.11.2009
Hacı Murat KILIÇ Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Medya-Siyaset-Ticaret İlişkisi Doğan Holding Örneği" 10.11.2009
Şenol COŞKUN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Ehliyet" 03.11.2009
Erhan YILMAZ Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda Dava Açma Süreleri" 03.11.2009
Nil SAHATÇİU Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Çizgi Canlandırmanın Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarında Yabancı Dil Olarak İngilizcenin Ediminde Kullanımı" 13.10.2009
Mehmet Emin GÜMRÜKÇÜOĞLU Doç.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Kamu Hukuku Tezli "Michael Foucault'da Mikro İktidar Norm İlişkisi Çerçevesince Hukuk Normunun Değerlendirilmesi" 13.10.2009
Anet OBAPINAR Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Türkiye'de (Geleneksel-Ulusal) Müziği 1980 Sonrası Seyri" 06.10.2009
Alper DİNÇEL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cumhuriyet Gazetesi Kitap Ekinin Edebiyat Kültürümüze Katkısı" 06.10.2009
Efe DÜNDAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "İlaç Hukukunun İlkeleri ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu" 01.10.2009
Sevda Serpil KOÇASLAN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Sanatları Tezli "Söylenlerde Cinler ve Altın Pusula Filmindeki Cin Kavramının Çözümlenmesi" 15.09.2009
Emir SAYAR Prof.Dr. Targan ÜNAL İşletme Tezli "Vadeli İşlem Piyasaları ve Türkiye Örneği" 08.09.2009
Mehmet Süha SARIOĞLU Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Filmsel Anlatıda Hayvan Söylenleri: Harry Potter'da Zümrüdüanka" 25.08.2009
Mustafa EFELTİ Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Özel Hukuk Tezli "Paul Verlaine'in Fetes Galantes'ı ile, Yahya Kemal'in 'Eski Şiirin Rüzgarıyla' Adlı Eserlerinin Karşılaştırmalı Bir
İncelemesi"
25.08.2006
Ayşe Didem ÖZDEMİR AKCA Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Kıyametli Evrakta Vade" 25.08.2009
Bülent SEZGİN Yrd.Doç.Dr. Önder PAKER Rejisörlük-Tezli "Avrupa'da Rejisörlük Kavramının Ortaya Çıkışı-Stanislavski ve Brecht Örnekleri Üzerinden Yönetmenlik 
Metodolijisinin İncelenmesi"
11.08.2009
Yılmaz KATİPOĞLU Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli Kamu Hukukunda Ecrimsil 30.06.2009
Tuğçe KARAÇOBAN Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Vergi Usul Kanununda Düzenlenen Adli Nitelikteki Vergi Suç ve Cezalarında Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası" 30.06.2009
Davut YILMAZ Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" 30.06.2009
Hüseyin KOÇAL Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Hukukunda Şerefe Karşı Suçlar" 30.06.2009
Şerife ŞAHİN Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Tekerrür" 30.06.2009
Fatma Zehra TUNCA Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Türk Ceza Kanunu'nda Teşebbüs" 30.06.2009
Bülent BAĞCI Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Olağan Kanun Yolu Olarak İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının İstinafta Rolü" 30.06.2009
Ali Efendi KIRMIZI Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Boşanmanın Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat" 24.06.2009
Yücel TEKİN Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Kullanıcı Erişimi Açısından Üniversite Kütüphaneleri Web Siteleri Arayüz İçerik Uyumu Sorunu" 09.06.2009
Gökhan GÜLTEKİN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Eser Sözleşmesinde Ayıbı Karşı Tekeffül" 26.05.2009
Üner ÜSTERMAN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Açıkhava Reklamcılığına İmgesel Yaklaşım: Tasarım-Etki Düzeyleri İncelemesi" 10.03.2009
Berrin BULDU Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Kurumsal ve Karşılaştırmalı Analizi" 03.03.2009
Hanife GÖKÇE Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Bağımsız İdari Otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu" 03.03.2009
Serap BOZKURT Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Toplumsal Sorumluluk ve Biliçlendirme Kampanyaları: Tema Vakfi Örneği" 03.03.2009
Ferrah Nur DÜNDAR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Reklamda Cinsellik Kulanımı: Türkiye'de Besin Maddesi Reklamlarında Cinsel Çağrışımlar" 03.03.2009
Ali EKMEKÇİOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Vasinin Tayini, Sorumluluğu ve Yetkileri" 03.03.2009
Ömer KARAGÖL Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespiti Esasları" 03.03.2009
Mehmet YALÇIN Yrd.Doç.Dr. Taylan Özgür KİRAZ Özel Hukuk Tezli "İcra ve İflas Hukukunda Mesken Haczi" 03.03.2009
Güzin TARHAN Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Marka Farkındalığı Yaratma Sürecinde Sanal Ortamın Etkisi: Advergaming" 03.03.2009
Ahmet Zeki ORTA Doç.Dr. Işıl ZEYBEK İletişim Sanatları Tezli "Etkili İletişim Sürecinde Kişilerarası İletişim Becerileri ve Yaratıcı Drama Uygulama Örneği" 03.03.2009
Halil Mehmet BİLGET Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "İstanbul Filarmoni Derneğinin Çok Sesli Müziğimize Katkıları" 24.02.2009
Ferruh HASDEMİR Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Ceza Yargılamasında Yeni Bir Yasa Yolu Olarak İstinaf" 17.02.2009
Nihan Ceyda ŞAHİN ÇOBAN Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Altı-Sigma Yaklaşımı ile Süreç İyileştirme: Otomotiv Elektrik Donanımı Üretim Sürecinde Bir Uygulama" 04.02.2009
Ragıp GÖNÜLTAŞ Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kefilin Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Defiler" 04.02.2009
Ela GÜRTEN Prof.Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Sahne Sanatlarında Yönetim ve Etkili İletişim" 04.02.2009
Özlem ACAR Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk Tezli Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na Göre Kart Sahibinin Korunması 28.01.2009
Canan Pınar TORUN Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Mehmed'in Işk-namesi Üzerine Dil İncelemesi 14.01.2009
Tarık Özgür ŞİMŞEK Prof.Dr. Ayşe Can BAYSAL İşletme Tezli "İnsan Kaynakları Yönetimi İşlrvlerinden Seçme ve Yerleştirmenin Önemi ve Antalya Bölgesinde Bir Araştırma" 31.12.2008
Nureddin DEMİR Yrd.Doç.Dr. Cem AKBIYIK Özel Hukuk Tezli "Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması" 24.12.2008
Haydar EROL Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Rekabet Hukukuna Anlaşma ve Uyumlu Eylemlerin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Özellikle Tazminat Sorumluluğu" 17.12.2008
Mustafa KARAOSMANOĞLU Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Kamu Hukuku Tezli "Yeni Türk Ceza Kanununda Bir Güvenlik Tedbiri Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma" 12.11.2008
Cenk ŞİRİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLŞEN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Peyami Safa'da Dejenere Toplum" 12.11.2008
Erdem SARIKAYA Doç.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Ebubekir Celali Divanı: Karşılaştırmalı Metin-İnceleme" 20.10.2008
Cihan PEHLİVAN Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Tezli "Kamulaştırmada Bedel Tespiti" 20.10.2008
Ümit Kavi Yrd.Doç.Dr. Rıfat Gürcan ÖZDEMİR Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Çelik Kapı Sektöründe Ahşap Bölümü İçin Üretim-Dağıtım Planlama Modeli" 14.10.2008
Naciye Beste ALİŞ Doç.Dr. Mensur AKGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Conflict Competition And Control Of Energy Resources Of The Caspian Region" 06.10.2008
Sakine Nilüfer BİLGİN Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Ormanların İdare Hukuku Açısından Korunması" 23.09.2008
Esra ALAN Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Yeni TCK'da İnsan Üzerinde Deney Suçu" 23.09.2008
Elif ALTINOK Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları" 23.09.2008
Mehmet DOGAR Yrd.Doç.Dr. Taylan Özgür KİRAZ Özel Hukuk Tezli "Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Sözleşmesi" 16.09.2008
Ece ÇOHADAR Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Türkiye Türkçesinde Ki'li Birleşik Cümle Üzerine Bir İnceleme" 16.09.2008
Hande BÜYÜKKAYA Prof.Dr. İskender PALA Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Faik Ömer ve Divanı : Karşılaştırmalı Metin-İnceleme" 16.09.2008
Mehmet Onur HASDEDEOĞLU Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Toplumcu Gerekçilik ve Sabahattin Alinin Hikaye Kişileri" 16.09.2008
Canan KÜÇÜKALİ Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Tezli "Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi" 16.09.2008
Seher ŞEYLAN Prof.Dr. Şermin TEKİNALP İletişim Sanatları Tezli "Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen Aksaklıklar" 16.09.2008
Nuran Leyla ERSEN Prof.Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Çağdaş Sanat Yapıtlarında Kültürel Kimlik" 05.08.2008
Batu DURU Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "Türk Sineması ve Plastik Sanatlar; 1990 Sonrası İstanbulun Kültür Yaşamına Bakış" 29.07.2008
Gizem ŞİMŞEK Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Türk Sinemasında Büyü Kavramının Temsili: 'Büyü' Filminin Görüntü Göstergelerinin Çözümlenmesi" 29.07.2008
Yasemin GÜLLÜOĞLU Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ Özel Hukuk Tezli "Türk Hukukunda 'Hasat Kavramları' Kavramı, (Hukuki Nitelik ve Sonuçları)" 15.07.2008
Tuğçe ÇEDİKÇİ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği Müzikaller" 07.07.2008
Tuğba ÇEDİKÇİ Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Türkiye Ekonomisi için Markalaşmanın Yeri ve Önemi (Tekstil Sektöründe Bir Uygulama)" 07.07.2008
Deniz ÇİFÇİ Dr. Meral Arık Toprak İşletme Tezli "Yerel Yönetimler ve Kültür" 07.07.2008
Bülent KILIÇASLAN Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "Yedi Sanat Dalında Sanat Yönetimi (Edebiyat, Resim, Heykel, Mimari Müzik, Tiyatro, Sinema" 25.03.2008
Gülbin DEMİRİZ Doç.Dr. Selçuk HÜNERLİ İletişim Tasarımı Tezli "Televizyon Reklamlarında Canlandırma Uygulamalarının Reklam Anlatısına Etkileri: 'VADA' Kampanyası Örneği" 18.03.2008
Abdulrahman El BENGHAZİ Doç.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Atatürk ve Atatürk Devrimlerinin Kuzey Afrika Fikir ve Sanat Hayatına Etkileri" 18.03.2008
Ahmet Kamıl GENCEL Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Telekomünikasyon Sektöründe Sabit Mobil Yakınsaması (FMC) : Operatörlere Finansal Etki Modelleri" 26.02.2008
Mustafa Barış AKYÜREK Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İktisat-Yönetim Ekonomisi Tezli  "Enflasyondaki Değişmelerin Gelir Dağılımına Etkileri" 05.02.2008
Mehmet KARACA Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taraf Olduğu İnşaat Sözleşmelerinin Müteahitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesine 
İlişkin Özel Hükümler"
08.01.2008
Burcu EREN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının ve Salt Gayrimenkule Dayalı Faaliyetlerinin Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi"
02.01.2008
Şenay TANRIVERMİŞ Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi" 02.01.2008
Onur ERDEM Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Geçici İş İlişkisi" 02.01.2008
Merve ÜNCÜK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Tezli "Donatının Sorumluluğu" 02.01.2008
Ümit SADE Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Tezli "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7.Maddesi Işığında Suç ve Cezada Kanunulik İlkesi" 02.01.2008
Kayhan SAHAN Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Edip Canseverin Şiirinde Anlatı Ögeleri" 26.12.2007
Mustafa Aytaç OZELCI Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Tezli "Türk Spor Yönetiminde Kendine Özgü Bir Yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu" 25.09.2007
Nihal URAL ÇINAR Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıba Karşı Tekeffül" 25.09.2007
Emine SEVIMLI Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk Tezli "Roma Hukukunda Kira Sözleşmesi (Locatıo Conductıoreı)" 25.09.2007
Yeliz BOZKURT Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk Tezli "Ücretin Günüde Ödememesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı" 18.09.2007
Papatya ATAK Prof.Dr. Mesut İKTU Sanat Yönetimi Tezli "Çağdaş Türk Bestecilerinin Operalarının İncelenmesi" 11.09.2007
Elif BOZKURT AYAN Prof.Dr. Hayati DEVELİ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Sosyo-Ekonomik Özellikler Farkı İlköğretim Altıncı ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Dil Kullanımı" 11.09.2007
Erdem TATLI Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Reklam Filmlerinin Evriminde Dşünsel Bir Dönüşüm: Apple-1984" 11.09.2007
Bige Zeynep OKTUĞ Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Freun'un Kişilik Birimleri ile Reklam İletisiminin İzleyici Üstünde Yarattığı Etkiler, Arasındaki Bağlantı: ''Magnum,
Kalbim Benekol ve LÇSEV Reklamları Üzerine Bir Araştırma"
11.09.2007
Sibel ALTUN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Haber Söylemi, Değişkeleri: Cumhuriyet Mitingleri yada Gelincik Devrimi Örneklemi" 21.08.2007
Ürün Anıl ÖZDEMİR Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Tasarımı Tezli "Sultan Ahmet'in Uzamsallığı ve Kimliği" 21.08.2007
Şükran Güzin ILICAK Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Marka Yönetimi Örnek Leica Fotoğraf Makinesi" 17.07.2007
Yüksel BALABAN Yrd.Doç.Dr. Safiye KIRLAR BAROKAS İletişim Tasarımı Tezli "Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiklerinin Sinema Filmleri İçinde Kullamımı: ''Mumya'', ''Küçük Kardeşim'' ve ''Matrix''
İncelemesi"
12/06/2007
Mahmut ÖZTÜRKLER Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Aykırılığın Özel Hukuka İlişkin Sonuçlar" 06/06/2007
Ceylan PALA Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Tapu Kütüğüne Taşınmaz Olarak Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar" 24/05/2007
Onur GÜRGEN Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ Kalite ve Üretim Yönetimi-Tezli "Kısıtlat Teorisi" 01/05/2007
Yıldız ÖZTÜRK ÖTKÜNÇ Prof.Dr. Nüket GÜZ Sanat Yönetimi Tezli "198'li Yıllarda (1980-1990) Türkiye Sanat Ortamının Değerlendirilmesi: Bu Bağlamda Dönemin, Özelliklede
Resim, Alanında Üretilen İşlere Yansıması"
10/04/2007
Sıla Burcu ŞENTÜRK Sıla Burcu ŞENTÜRK İşletme Tezli "Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi" 13/03/2007
Berna KURT Prof.Dr. Şermin TEKİNALP Sanat Yönetimi Tezli "Dansçı Erkeğe Yönelik Önyargılı Bakış Sinop Köçekleri Örneği Üzerinden İncelenmesi" 27/02/2007
Cevahir KAYIM Prof.Dr. Ersan İLAL İletişim Sanatları Tezli "Türkiyede Günlük Gazetelerde Görsel Malzeme Kullanımı" 27/12/2006
Yasemin BALCI Yrd.Doç.Dr. Gilsüm GÖKGÖZ İşletme Tezli "Kütüphane Personelinin Motivasyon Kaynakları" 18/10/2006
İbrahim ZENGİN Doç.Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Tasarımı Tezli "Bir Tür Olarak Bilim-Kurgu Sineması ve Türk Sinemasına Yansımaları:Türk Sinemasında Bilim Kurgu Türü Yapısal
Özellikleri Çözümleme Örneği"
18/10/2006
Barbaros ANDİÇ Prof.Dr. Tamer KOÇEL Sanat Yönetimi Tezli "William Shakespeare'de Yöneticilik ve Liderlik (Kral Lear Tragedyası'nın Yöneticilik Liderlik ve Aile İşletmesi
Literatürü İçinde İncelenmesi"
04/10/2006
Soule CHOUSEIN Yrd.Doç.Dr. Cüneyt YENİGÜN Uluslararası İlişkiler Tezli "Evolutıon Of Mınorıty Rıghts In Europe: The Case Of Western Thrace Muslım Turkısh Mınorıt" 06/09/2006
Gültekin UYGUN Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması" 17/08/2006
Esra ERSOY ÖZDEMİR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Marka Konumlandırması ve Arçelik Örneği" 06/07/2006
Deniz YENGİN Prof.Dr. Simten GÜNDEŞ İletişim Sanatları Tezli "Yüzüklerin Efendisi'' Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi" 06/07/2006
Ruşen Nurhayat TANRIBİLİR Prof.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "Avrupa Birliği Ülkelerinin Siyasal Partiler ve Siyasal Görsellik" 06/07/2006
Özkan Özgür ÖZMERAL Prof.Dr. Durali YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli "Cemal Süreyya Şiirinde Kadın ve Erotizm" 23/05/2006
Arif Nihat ÇOBANOĞLU Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk Tezli "İşyerinde İşçiye Yönelik Psikolojik Saldırılar" 31.03.2006
Erdoğan GÜLER Prof.Dr. Tamer KOÇEL İşletme Tezli "Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi" 18/01/2006
Murat TİRYAKİ Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk Tezli "Özel Hukuk Alanında Cezai Şart" 23.09.2005
Tolga TUNALI Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Tedarik Zinciri Yönetiminde Erp Uygulamalar" 25.10.2005
Didem BAKANOĞLU Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Tezli "Bankalarda Kredi ve Kredi Riski Yönetimi" 14.09.2005
Ridade FİDAN Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Etkili İletişim ve Şenlik Örnekleri" 14.09.2005
Pınar ULUSAVAŞ Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Kişilerarası İletişimde Eyleyenler İlişkisi" 14.09.2005
Sinem TUNA Prof.Dr. Nüket GÜZ İletişim Sanatları Tezli "Halkla İlişkilerde Oyun-Eğlen İşlevinin Evrimi" 14.09.2005
Özge SIRMA Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Tezli "Adil Yargılanma Hakkının Bir Unsuru Olarak Ceza Muhakemesinde Yargıç Bağımsızlığı" 31.08.2005
Eylem AYTEKİN AYAR Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR İşletme Tezli "Performansa Dayalı Ücret ve Türkiyede Uygulamaları" 25.08.2005
İlke ÇAPTUĞ Doç.Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN İletişim Sanatları Tezli "İnternetin Etkili İletişimdeki Konumu" 22.08.2005
İpek EKER Prof.Dr. Güneş GENÇYILMAZ İşletme Tezli "Particie Swarm Optimization And Differential Evolution Aigorithms For Continuous Function Optimization Problems" 18.08.2005
Bilge KIRAN Prof.Dr. Nebile DİREKÇİGİL İngiliz Dili ve Edebiyatı -Tezli "Strategy Training in Vocabulary Acquisition: An Action Research" 18.08.2005
Gökhan AŞAN Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Kurumsal Kaynak Planlamasının İşletmelerde Üretim Fonksiyonu Üzerine Etkisi" 18.08.2005
Kezban Neva TAŞDİKEN Prof.Dr. Devrim ERBİL Sanat Yönetimi Tezli "Paris Ekolü'nün Türk Resmindeki Yeri (XIX. Yüzyıl Oryantalizm'den Başlayarak Paris Ekolü'nden Etkilenen Türk Ressamları" 18.08.2005
Feride Zeynep GÜDER Prof.Dr. Nebile DİREKÇİGİL İngiliz Dili ve Edebiyatı -Tezli "On Critical Reading: A Classroom Application" 07.10.2004
Ozan Dağhan TANIK Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Hisse Senedi Bazlı Vadeli İşlemler ve İMKB Uygulaması" 23.12.2002
Murat BOZKURT Yrd.Doç.Dr. Baki DENİZ İşletme Tezli "Internet Portallarına Genel Bakış, Portalların Tanıtım Tutundurma Faaliyetleri ve Türkiyedeki Portal Uygulamaları" 02.08.2002
Ahmet Umut HACIFEVZİOĞLU Yrd..Doç.Dr. Müge İŞERİ İşletme Tezli "Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesi" 10.10.2001
Kemal Can DOLUNAY Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU İşletme Tezli "Bir Finansman Aracı Olarak Barter Sistemi ve Muhasebe Kayıt Düzeni" 28.12.2001
Fehmi Volkan AKYÖN Doç.Dr. Göksel ATAMAN İşletme Tezli

"İnternet ve Elektronik Ticaret; Elektronik Ticaretin Dünyada ve Türkiyede Gelişimi"

20.10.2000