İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri

İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yapılan Doktora Tezlerinin Listesi
Adı-Soyadı Tez Danışmanı / Eş Danışman Anabilim Dalı / Programı Tez Başlığı Mezuniyet Tarihi Tez Özeti
Tevfik UYAR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Doktora Havacılık Emniyet Yönetim Sistemlerinde Risk Kavramı ve Risk Değerlendirme Çerçeveleme Etkisine Yönelik Bir Araştırma 25.01.2019  
Özge TURHAN Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Doktora Duygusal Emeğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Yaşamda Yalnızlığın Aracı Rolü: Bir Araştırma 14.01.2019  
Hande AYHAN GÖKCEK Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Doktora Tüketici Karar Verme Stilleri ile Online Bilişsel Çelişki, Algılanan Risk ve Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişkiler ve Bir Uygulama 14.01.2019  
Bilge TURP GÖLBAŞI Prof.Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU İşletme Doktora Mobil Uygulamaların Alışveriş Amacıyla Kullanılması Sürecinde Müşteri Tatmini, Bireysel Yenilikçilik, Algılanan Kullanım Kolaylığı ve Fiyat Duyarlılığı 
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
14.01.2019  
Mustafa Fatih GÜNEŞ Prof.Dr. Müge ÇETİNER İşletme Doktora Havayolu Şirketlerinde Yan Gelir: Havayolu Yöneticilerinin ve Yolcu Tercihlerinin Karşılaştırılması  14.01.2019  
Zühal ERDEM Prof.Dr. Mahmut PAKSOY İşletme Doktora Ekip Kaynak Yönetiminde Kabin Ekiplerinin İletişim, Ekip Çalışması ve Stresle Başa Çıkma Tutumları ile Kişilik Yapıları Etkileşimi :
 Kabin Ekipleri Üzerinde Bir Çalışma
17.12.2018  
Metin YILDIRIM Doç.Dr. Cenk Arsun YÜKSEL İşletme Doktora Sosyal Ağlar Üzerinden Yürütülen Kurumsal İzlenim Yönetim  Taktikleri : Türkiye'deki GSM Operatörleri Üzerinde Uygulama 17.12.2018  
Çağlar Doğu ARAS Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk Doktora Sermaye Şirketlerinde Tür Değiştirme 17.12.2018  
Pelin ATİLA YÖRÜK Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk Doktora Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması 17.12.2018  
Hakan ÖZKARA Prof.Dr. Ahmet KÖSE İşletme Doktora İnternet Odaklı Teknoloji Firmalarının Değerlemesinde SCHWARTZ ve MOON Yönteminin Kullanılması 03.12.2018  
Çağlar Burak BURTAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet 12.11.2018  
Emre Berkan YENİ Prof.Dr. Vahit TÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Doktora "Beyânî - Şecere-i  Harezmşâhî [1B-102A] (Dil İncelemesi-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)" 23.07.2018  
Onur SARI Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk - Doktora "Patent Lisans Sözleşmesi" 24.04.2018  
Esra Ceren DEMİREZEN Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk - Doktora "Çalışma Sürelerinde Esneklik" 19.03.2018  
Sami Özgür MEMİŞOĞLU Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri" 26.02.2018   
Dilaver NİŞANCI Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ceza Muhakemesinde Yargılamanın Yenilenmesi" 20.11.2017  
Yasemin CANGÜLOĞLU Prof.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Doktora "Vergilendirmede Etkinlik ve Mükellef Hakları Bakış Açısıyla Büyük Ölçekli Sermaye Şirketlerinde Vergi İncelemesi" 26.09.2017   
Ceren YILDIZ Prof.Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU Kamu Hukuku Doktora "Anayasaya Uygunluk Bakımından Önleyici Denetim" 21.03.2017  
Cengiz Topel ÇİFTCİOĞLU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu (TCK m.239)" 21.02.2017  
Murat KAÇMAZER Prof.Dr. Müge İŞERİ İşletme Doktora "Vadeli ve Spot Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama" 14.02.2017  
İbrahim KOLUNSAĞ Prof.Dr. Ömür CEYLAN Türk Dili ve Edebiyatı Doktora "Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme)" 03.01.2017  
NAZLI HİLAL DEMİR Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Kamu Hukuku Doktora "Feminist Perspektiften Düşünce Tarihinin Köşe Taşları ve İdeal Bir Hukuk Anlayışı" 03.01.2017  
Mahmut ÖZTÜRKLER Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Rekabete Aykırılıkların Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları ve Rekabete Aykırılıktan Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini" 20.06.2016  
Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT Prof.Dr. Mehmet İlhan ULUSAN Özel Hukuk - Doktora "Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması" 03.05.2016  
Safiye Nur BAĞRIAÇIK Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Üretim ve İş Sınırlarının Haksız Rekabete Konu Olması ve Yaptırımları" 26.04.2016  
Ender DEMİR Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinin Örgütlenmesi" 05.06.2016  
Muharrem TÜTÜNCÜ Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Hakim Şirketin Azınlığın Paylarını Satın Alma Hakkı (Squeeze-Out)" 15.03.2016  
Efser ERDEN TÜTÜNCÜ Prof.Dr.Dr.hc. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Kriminolojik Değerlendirmeler Işığında Ceza Hukukunda Fücur" 08.03.2016  
Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ Prof.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Kamu Hukuku Doktora "Türk Vergi Usul Hukuku'nda Re'sen Araştırma İlkesi" 08.03.2016  
Hüseyin Ural AKÜZÜM Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Doktora "Kamu Hukuku Açısından Vakıf Yükseköğretim Kurumları (Yasal Dayanakları ve Tüzel Kişiliği)" 09.02.2016  
Güzide SOYDEMİR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "İnternet Ortamında Haksız Rekabet Hallerinin Önlenmesi" 15.07.2014  
Sakine Nilüfer BİLGİN Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Doktora "Tabiat Valıklarını Koruma" 24.06.2014   
Özlem ACAR Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk -Doktora "Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi" 25.02.2014  
Ayşen ALTINTEPE Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "Türk İş Hukukunda İşverenin Yönetim Hakkı" 21.01.2014  
Salih OKTAR Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme Suçları" 07.01.2014  
Elif ALTINOK ÇALIŞKAN Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR Kamu Hukuku Doktora "Mülteciler ve Sığınmacılar Hakkında İdarenin Görev-Yetkileri ve Yargısal Denetim" 05.11.2013  
Nihal URAL ÇINAR Prof.Dr. Atilla ALTOP Özel Hukuk -Doktora "Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları" 08.10.2013  
Efe DÜNAR Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Çok Uluslu Şirketler" 03.09.2013  
Bilgenur ERSON ASAR Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Devlet Görevlilerinin Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Yabancı Ceza Yargılamasından Bağışıklığı" 30.07.2013  
Sami Sezai URAL Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Bireysel Başvuru" 23.07.2013  
Orhan SEKMEN Prof.Dr. Maya Turgut ÖZ Özel Hukuk -Doktora "Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları" 16.07.2013  
Emine MINDIZ Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Özel Hukuk -Doktora "Klasik Dönem Roma Hukukunda Ölüme Bağlı Bağışlama (Donatio Mortis Causa) ve Türk Hukukundaki Görünümü" 09.07.2013  
Yavuz Selim ŞENER Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Fikri Mülkiyet Hukukunda Dijital Veri Tabanlarının Korunması" 04.06.2013  
Esra ALAN AKCAN Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ceza Muhakemesinde Mağdurun Hakları" 02.04.2013  
Cemil SİMİL Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Özel Hukuk -Doktora "Belirsiz Alacak Davası" 08.01.2013  
Sedat Şami HAŞİLOĞLU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Bu Suçun Onarıcı Adalet Kavramı Bakımından İncelenmesi" 07.08.2012  
Emrullah AYCI Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" 07.08.2012  
Mustafa Aytaç ÖZELÇİ Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Doktora "Elektronik Haberleşme Alanında İdarenin Düzenleme, Denetleme ve Yaptırım Yetkisi" 05.06.2012  
Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" 24.01.2012  
Yasemin Filiz SAYGILAR Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Taksir" 03.01.2012  
Özge SIRMA Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK Kamu Hukuku Doktora "Yeni Türk Ceza Kanunu'nda İlgilinin Rızası" 03.01.2012  
Halil DOĞRU Doç.Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL Özel Hukuk -Doktora "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kontrol Değişikliği ve Çağrı" 13.09.2011  
İbrahim AĞSAKAL Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Yük Alacaklısı Hakkı" 06.07.2011  
Fatih GÜNDOĞDU Prof.Dr. Mehmet İlhan ULUSAN Özel Hukuk -Doktora "Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İmkansızlık ve Hukuki Sonuçları" 06.07.2011  
Arzu TUNCER Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Kamu Hukuku Doktora "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanılmasına İlişkin Suçlar" 03.05.2011  
Çiğdem YAZICI TIKTIK Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Özel Hukuk -Doktora "Arabuluculukta Gizliliğin Korunması" 03.02.2011  
Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU Prof.Dr. Merih Kemal OMAĞ Özel Hukuk -Doktora "Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü" 18.01.2011  
Reşat Volkan GÜNEL Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Uluslararası Hukuk Açısından Açık Semalar Antlaşmaları Sürecinde Sivil Havacılık Düzeninin Dönüşümü" 17.08.2010  
M.SEZGİN TANRIKULU Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Hukuk Devleti ve Etkili Başvuru Hakkı" 11.08.2010  
Özgür BAŞYİĞİT Prof.Dr. Turhan ESENER Özel Hukuk -Doktora "Türk İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma" 22.06.2010  
Osman Hakan ÖNCEL Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu" 01.06.2010  
Bahadır APAYDIN Prof.Dr. Bülent TAHİROĞLU Kamu Hukuku Doktora "Kapitülasyonların Osmanlı Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi" 04.08.2009  
Ali Rıza TÖNGÜR Prof.Dr. Durmuş TEZCAN Kamu Hukuku Doktora "Ceza Hukukunda Yeni Boyutlarıyla Erteleme" 20.10.2008  
Cüneyt BELLİCAN Prof.Dr. İlhan ULUSAN Özel Hukuk -Doktora "Fikri Hukukta Manevi Haklar ve Manevi Hakların Korunması" 10.06.2008  
Hasan Atilla GÜNGÖR Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA Kamu Hukuku Doktora "Yaşam Hakkı" 28/11/2007